Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Mapa serwisu

URZĄD GMINY RADOWO MAŁE

|--- Dane teleadresowe

|--- Regulamin Organizacyjny

|--- Schemat Organizacyjny

|--- Samodzielne stanowiska

WÓJT GMINY

|--- Wójt

|--- Zarządzenia Wójta

      |--- Zarządzenia Wójta 2006-2010

      |--- Zarządzenia Wójta 2010-2014

      |--- Zarządzenia Wójta 2014-2018

      |--- Zarządzenia Wójta 2018-2023

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2019

|--- Raport o stanie gminy

RADA GMINY

|--- Skład Rady Gminy

|--- Komisje Rady Gminy

|--- Protokoły z sesji

      |--- Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 25 kwietnia 2019r.

      |--- Protokół Nr IV/2019 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2019r.

      |--- Protokół Nr III/2018 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 23 stycznia 2019r.

      |--- Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 grudnia 2018r.

      |--- Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Gminy Radowo Małe z dnia 20 listopada 2018r.

|--- Protokoły z komisji

|--- Uchwały Rady Gminy

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2006-2010

|--- Interpelacje i zapytania

      |--- Interpelacje

|--- Materiały będące przedmiotem obrad Rady

|--- Transmisja obrad Rady

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

|--- Kierownictwo Urzędu

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Skarbnik Gminy Kopaczewska Bożena

            |--- Sekretarz Gminy Jarzębska Monika

            |--- Wójt Gminy Mariusz Sira

|--- Radni

      |--- Kadencja 2006-2010

            |--- Rok 2006

            |--- Rok 2007

            |--- Rok 2008

            |--- Rok 2009

            |--- Rok 2010

      |--- Kadencja 2010-2014

            |--- Rok 2010

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2014

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2018

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2019

|--- Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2010

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2011

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2012

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2013

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2014

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2015

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2016

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2017

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2009

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018

BUDŻET

|--- Budżet Gminy

      |--- Budżet na 2009 rok

      |--- Budżet na 2010 rok

      |--- Budżet na 2011 rok

      |--- Budżet na 2012 rok

      |--- Budżet na 2013 rok

      |--- Budżet na 2014 rok

      |--- Budżet na 2015 rok

      |--- Budżey na 2016 rok

      |--- Budżet na 2017 rok

      |--- Budżet na 2018 rok

      |--- Budżet na 2019 rok

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

|--- Informacja z wykonania budżetu

|--- Sprawozdania z wykonania budżetu

|--- Sprawozdania finansowe

|--- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych , którym udzielono ulg, odroczeń, um

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Dług publiczny

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDOWE

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

      |--- Rok 2019

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY - SOŁECTWA

|--- Sołectwa Gminy Radowo Małe

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

|--- Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna

|--- Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|--- Przetargi

|--- Zapytania ofertowe

      |--- Zapytanie ofertowe na "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radowo Małe"

|--- Konkursy

NIERUCHOMOŚCI

|--- Dzierżawa

      |--- Rok 2008

      |--- Rok 2009

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2018

|--- Zbycia

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2019

|--- Wykazy nieruchomości

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

KONTROLE

|--- Zewnętrzna

|--- Kontrola zarządcza

      |--- Kontrola za rok 2018

|--- Komisji Rewizyjnej

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

      |--- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOWO MAŁE

      |--- OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOWO MAŁE DLA DZIAŁKI NR EWID. 403/97 OBRĘB RADOWO MAŁE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

      |--- OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOWO MAŁE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

      |--- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH

OCHRONA ŚRODOWISKA

|--- Obwieszczenia i ogłoszenia

      |--- Polowania zbiorowe

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

      |--- ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

      |--- HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

      |--- REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE

      |--- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

|--- Inwestycje proekologiczne

|--- Rejestr informacji o środowisku

      |--- 2019

            |--- Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr Ew. 4/3, 5/1 (obręb 0022) w miejscowości Borkowo Wielkie, Gmina Radowo Małe".

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 2 MW lub FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 68 obręb Pogorzelica, Gmina Radowo Małe.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr 41/4 w miejscowości Maliniec, gmina Radowo Małe".

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/22 obręb Borkowo Wielkie, Gmina Radowo Małe.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/11 obręb Radzim, Gmina Radowo Małe.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FARM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 76 oraz 78 obręb Mołdawin, Gmina Radowo Małe.

INFORMACJE I KOMUNIKATY

|--- Obwieszczenia

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

|--- Plany i programy

|--- Rejestry i Ewidencje

|--- Informacja publiczna

|--- Wnioski, dokumenty

      |--- Sprawy obywatelskie i USC

      |--- Podatki i opłaty lokalne

            |--- NOWE DRUKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU

                  |--- Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

                  |--- Osoby fizyczne

      |--- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

      |--- Administracyjno-gospodarcze

      |--- Budownictwo i Ochrona środowiska

      |--- Gospodarka komunalna, lokalowa i gruntami

|--- Ogłoszenia

      |--- Ogłoszenia

DOFINANSOWANIE DLA PRACODAWCY

|--- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

      |--- Informacje podstawowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

|--- Akty prawne

|--- Informacja Administratora Danych Osobowych

|--- Klauzule informacyjne

|--- Wniosek o dostepie informacji publicznych

OŚWIATA

|--- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły/placówki oświatowej

      |--- Informacje dotyczące składania wniosków

PETYCJE

|--- Mikroporady dla przedsiębiorców

PRZEPISY PRAWNE

|--- Dzienniki ustaw

|--- Monitory Polska

|--- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

WYBORY I REFERENDA

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |--- Obwieszczenia i komunikaty

      |--- Postanowienia Komisarza Wyborczego

      |--- Zarządzenia Wójta

|--- Wybory do Sejmu i Senatu 2019

      |--- Państwowa Komisja Wyborcza

      |--- Pełnomocnictwo do głosowania

      |--- Obwieszczenia i komunikaty

      |--- Postanowienia Komisarza Wyborczego

      |--- Zarządzenia Wójta