Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Radowo Małe

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Informacja
w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027


Działając na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 614) Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie wystąpił do Rady Gminy Radowo Małe o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2024-2027. 

Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie, ustaliło liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Radowo Małe na kadencję 2024-2027:

 • do Sądu Rejonowego w Stargardzie  - ławnicy do spraw pracy  w ilości  - 1         

Wyboru ławników dokona Rada Gminy Radowo Małe w głosowaniu tajnym najpóźniej w październiku 2023 roku.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
  z wyłączeniem partii politycznych,
 • oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Radowo Małe. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem
w odpowiedniej rubryce karty.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie, lub które wpłynęły po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Do karty złożonej przez obywateli, dołącza się listę osób, zawierającą:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. numer ewidencyjny PESEL,
 3. miejsce stałego zamieszkania,
 4. własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Rada gminy zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć
w Biurze Rady Gminy  (pok. nr 12) w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Radowie Małym 72-314 Radowo Małe, Radowo Małe 21.

Termin zgłaszania kandydatów na ławnika upływa z dniem 30 czerwca 2023 r.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu, rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników dostępne są na stronie internetowej http://radowomale.pl/ lub https://bip.radowomale.pl/dokumenty/menu/169

Informacje w sprawie wyboru ławników są udzielane pod nr tel. 513 122 603 lub 515 280 264.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Grzegorz Woźniak

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Informacja
 2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika WORD
 3. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika PDF
 4. Klauzula informacyjna WORD
 5. Klauzula informacyjna PDF
 6. Lista poparcia WORD
 7. Lista poparcia PDF
 8. Oświadczenie nr 1 WORD
 9. Oświadczenie nr 1 PDF
 10. Oświadczenie nr 2 WORD
 11. Oświadczenie nr 2 PDF

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marlena Jóźwiak 30-05-2023 10:07:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Jóźwiak 30-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Marlena Jóźwiak 30-05-2023 10:37:53